Regulamin

II BIEG SKAUTA

I. ORGANIZATOR

1. „Wielkopolskie Stowarzyszenie Muzyki Country”, ul. Głuszyna 200 A 15, 61-329 Poznań, NIP 7822037547:, regon: 631121181

II. WSPÓŁORGANIZATOR

1. Przedszkole Śpiewający WŁÓCZYKIJE 2. Drużyna LEJDIS RUN

III. CELE

1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia 2. Promocja
klubu Lejdis Run 3. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych
form ruchu 4. Upowszechnienie biegania w terenie

IV. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 30 września 2018 w Borówcu ul. Leśna 12 B 2. Dystans dla biegaczy wynosi: a) Biegi dziecięce: 100m,200m, 300m, 400 m, 500 m b) Bieg młodzieżowy: 1500m 3. Start będzie miał miejsce z bramy przedszkola Śpiewający Włóczykije 4. Starty nastąpią w godzinach: a) godzina 11:30 – biegi dziecięce b) godzina 12:30 – bieg młodzieżowy 5. Trasa biegu prowadzić będzie nawierzchnia utwardzoną oraz ścieżkami leśnymi. Start i meta będą znajdować się w bramie przedszkola. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej. Trasa będzie oznaczona znakami.

V. ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji
elektronicznej do biegu, opłacenie pakietu startowego przelewem
elektronicznym lub kartą kredytową oraz podpisanie deklaracji
uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie
deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa
jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 2. Organizator
zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co
do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z
prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego
istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego
Regulaminu. 3. Łączna liczba Uczestników Biegu biegów dziecięcych i
młodzieżowych ograniczona jest do 200 osób. Wszystkie biegi startują
osobno, fale startowe biegu będą uzależnione od ilości zgłoszeń na danym
dystansie (chodzi o maksymalne rozładowanie tłoku na trasie) 4.
Zgłoszenia elektroniczne do biegów dziecięcych możliwe są wyłącznie do
21 września 2018 lub osiągnięcia w/w limitu zgłoszeń 5. W dniu biegu
będzie można zgłaszać dzieci, jeśli będą wolne miejsca. 5. Na liście
startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za
pakiet startowy. 7. Odbiór pakietów startowych: – w dniu biegu w biurze
zawodów

VI. UCZESTNICTWO

1. Prawo uczestnictwa: 100m (dziewczynki w wieku 4 lat i młodsze) –
rocznik 2014 i młodsi 100m (chłopcy w wieku 4 lat i młodsze) – rocznik
2014 i młodsze 200m (dziewczynki w wieku 5-6 lat) – roczniki 2012-2013
200m (chłopcy w wieku 5-6 lat) – roczniki 2012-2013 300m (dziewczynki w
wieku 7-8 lat) – roczniki 2011-2010 300m (chłopcy w wieku 7-8 lat) –
roczniki 2011-2010 400m (dziewczynki w wieku 9-10 lat) – roczniki
2009-2008 400m (chłopcy w wieku 9-10 lat)- roczniki 2009-2008 500m
(dziewczynki w wieku 11-12 lat) – roczniki 2007-2006 500m (chłopcy w
wieku 11-12 lat)- roczniki 2007-2008 1500m (młodzież w wieku 13-15 lat) –
roczniki 2003-2005 bieg na 100 m – dopuszczony z rodzicami lub
opiekunami 2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia
„Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego
opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów, który
podpisując deklarację uczestnictwa dziecka zaświadcza, że stan dziecka
umożliwia na udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi
jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności
cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub
uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu
odpowiedzialności. 4. W pakiecie startowym biegów dzieci i młodzieży
uczestnicy otrzymują numer startowy oraz niespodziankę, a po ukończeniu
biegu pamiątkowy medal, gorący napój oraz posiłek regeneracyjny (gorąca
zupa). 5. Podczas zawodów wszyscy uczestnicy zobowiązani są do biegu z
numerem startowym. Na przedniej części koszulki jest przymocowany numer
startowy. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego
modyfikacja jest zabroniona. 7. W dniu biegu zostanie zorganizowany
depozyt dla zawodników

VII. OPŁATY

1.Udział w biegu dziecięcym i młodzieżowym wynosi 15 zł – zgłoszenia
do 23 września 2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 3.Opłate
można dokonywać: – gotówką w Biurze Zawodów – podczas rejestracji za
pomocą płatności elektronicznej Dotpay.pl do 23 września 2018 do godziny
23:59 po tym terminie płatność nie będzie możliwa. 4. Odbiór pakietu
startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz
podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów. 5. Opłacenie
pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Klasyfikacja w biegach dziecięcych i młodzieżowych od kategorii
wiekowej 200m chłopcy i dziewczynki – 3 pierwsze miejsca w każdej
kategorii z podziałem na chłopców i dziewczynki

IX. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są
bezzwrotne 2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności
uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są
ostateczne i nieodwołalne

XIII. Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie
danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
jest „Wielkopolskie Stowarzyszenie Muzyki Country” Małgorzata Kaczmarek,
ul. Głuszyna 200 A, 61-329 Poznań, NIP: 7822037547 (zwany dalej
„Administratorem”). Przekazanie danych osobowych przez zawodnika
Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w
biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25
maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Warunkiem uczestnictwa w
biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w
tym do ich udostępnienia przez „Wielkopolskie Stowarzyszenie Muzyki
Country” Małgorzata Kaczmarek, ul. Głuszyna 200 A, 61-329 Poznań, NIP:
7822037547, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną
publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych,
internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w
materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez „Wielkopolskie
Stowarzyszenie Muzyki Country” Małgorzata Kaczmarek, ul. Głuszyna 200 A,
61-329 Poznań, NIP: 7822037547. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest
wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb
administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym
podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które
realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i
przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez
Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a
od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są
szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób
nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień
wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja
2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administrator przetwarza dane
osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz
SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz
innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie
zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie
regulaminu biegu). Administrator zapewnia, że dane związane z procesem
płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do
internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora.
Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez
zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Kontakt do organizatora – tel. +48 798 362 199 email: biuro.lejdisrun@gmail.com
2. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą
wspólne dla wszystkich uczestników 3. Organizator zapewnia Uczestnikom
obsługę medyczną na czas trwania Biegu 4. Organizator jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu 5. Organizator nie
pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub
uczestnictwem w biegu 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe
pozostawione w depozycie 7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na
stronie internetowej https://www.facebook.com/Bieglejdisrun/ 8. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.